POLITYKA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI ORAZ  WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, celu i dostępu danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez PARAFIA RZYM. KAT. PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA NIP: 7691573379 REGON: 040026592 za pośrednictwem strony internetowej, działającego pod adresem www.parafiaparzno.com, polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.

DEFINICJE

Administrator – PARAFIA RZYM. KAT. PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA NIP: 7691573379 REGON: 040026592

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona internetowa/serwis– strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem parafiaparzno.com.

Użytkownik/Parafianin – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w polityce prywatności.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Skrypt – fragmentem kodu programu, który służy do poprawnego i interaktywnego działania naszej strony internetowej. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.

Webbeacon – Sygnał sieciowy (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej służący do monitorowania ruchu na stronie internetowej. W tym celu różne dane o Tobie są przechowywane za pomocą sygnałów nawigacyjnych.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Rozpoczęcie obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które miało miejsce dnia 25 maja 2018 roku, oznacza istotny krok w zakresie ochrony danych osobowych. To rozporządzenie, powszechnie nazywane 'RODO’, reguluje prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Warto podkreślić, że RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co obejmuje także Polskę. W związku z tym, wprowadzamy na naszej stronie internetowej Politykę Prywatności, która ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania dostępnych na naszej stronie danych osobowych oraz omówienie, jakie dane są gromadzone i w jaki sposób są przetwarzane. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą Polityką Prywatności, która zajmie tylko kilka minut.

  Nasza Polityka Prywatności opiera się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Dekrecie ogólnym w sprawie ochrony danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Decyzja ta została podjęta podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, zgodnie z art. 18 Statutu KEP i uzyskaniem specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej, datowanego na 3 czerwca 2017 roku.

 2. Czym są dane osobowe

  Dane osobowe to, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykłady takich danych obejmują imię, nazwisko oraz adres e-mail. Dane osobowe mogą być udostępniane na naszej stronie internetowej lub przekazywane przez Państwa za pośrednictwem wiadomości e-mail, które można wysłać na jeden z dostępnych adresów poczty elektronicznej parafii.

 3. Kto jest Administratorem Twoich danych?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PARAFIA RZYM. KAT. PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA NIP: 7691573379 REGON: 040026592. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 4. Jak przetwarzamy dane

  W celu obsługi oraz utrzymania strony internetowej www.parafiaparzno.com przetwarzamy różne kategorie danych osobowych. Poniżej przedstawiamy te kategorie w sposób bardziej rozproszony:

  1. Dane osobowe osób zmarłych, takie jak imię i nazwisko, stanowiące część intencji mszalnych lub ogłoszeń parafialnych. Dane te nie podlegają przepisom Dekretu oraz RODO, które nie dotyczą danych osób zmarłych.

  2. Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko oraz nazwa parafii, które stanowią część zapowiedzi przedślubnych i listy darczyńców na rzecz parafii. Przetwarzanie tych danych wymaga zgody osób, których dane dotyczą.

  3. Dane osobowe ministrantów, takie jak imię, nazwisko oraz wizerunek (fotografia). Przetwarzanie tych danych jest warunkowe na uzyskanie zgody od opiekunów prawnych nieletnich ministrantów.

  4. Wizerunki osób przedstawione na fotografiach, które dokumentują publiczne wydarzenia parafii i diecezji, takie jak msze święte, procesje, nabożeństwa, koncerty, spotkania ze wspólnotą parafialną, spotkania rady parafialnej. Przetwarzanie tych danych nie wymaga zgody, ale osoby, których dane dotyczą, lub ich przedstawiciele ustawowi, mogą zastrzec prawo do niepublikowania tych danych.

  5. Dane osobowe obecnych oraz byłych członków rady parafialnej, w postaci: imienia, nazwiska oraz wizerunku (fotografii). Przetwarzanie tych danych jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody od osób, których dane dotyczą.

  6. Dane osobowe dostarczone przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej, takie jak adres e-mail oraz inne ewentualne dane zawarte w treści wiadomości.

  7. Informacje zawierające dane nieosobowe dotyczące uczestnictwa osób w zdarzeniach o charakterze publicznym, np. uczestników uroczystości kościelnych.

  8. Dane osobowe osób pełniących funkcje publiczne w parafii oraz diecezji, takie jak imię, nazwisko, wizerunek (fotografia), staż posługi w parafii. Przetwarzanie tych danych nie wymaga zgody, ale osoby, których dane dotyczą lub ich przedstawiciele ustawowi mogą zastrzec prawo do niepublikowania tych danych.

  9. Dane osobowe ministrantów w postaci: imienia, nazwiska oraz wizerunku (fotografii), co do których osoby, których dane osobowe dotyczą, a w przypadku nieletnich ich opiekunowie prawni wyrazili zgodę na ich przetwarzanie.

  Proszę pamiętać, że zachowujemy respekt wobec ochrony prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych.

 5. Podstawa, cel i okres przetwarzania danych osobowych

  Przy każdym procesie przetwarzania Państwa danych osobowych konieczne jest oparcie go na właściwej podstawie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Podstawa Prawna Dane osobowe osób prywatnych, które pełnią szczególne role w parafii (zarówno obecni, jak i byli członkowie rady parafialnej, ministranci), a także dane osobowe osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa oraz sponsorów parafii, podlegają przetwarzaniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i art. 7 ust. 1 lit 1) Dekretu. Znaczy to, że przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.

  Cel Przetwarzania Głównym celem przetwarzania tych danych jest publikacja listy osób pełniących ważne funkcje w parafii, ogłoszenia o planowanych ślubach oraz lista darczyńców na stronie internetowej www.parafiaparzno.com Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody w przypadku członków rady parafialnej, albo do czasu pełnienia określonej roli w parafii w przypadku obsługi baldachimu i ministrantów. W przypadku ogłoszeń o ślubach i darczyńców dane te będą przetwarzane maksymalnie przez cztery tygodnie od daty ich opublikowania.

  Podstawa Prawna Dane osobowe osób pełniących funkcje publiczne oraz innych osób, co do których zgoda na przetwarzanie nie jest wymagana (na przykład dane nieosobowe zawarte w ogłoszeniach parafialnych i wykazie intencji mszalnych, w tym informacje o osobach zmarłych, wizerunki osób przedstawione na fotografiach z wydarzeń o charakterze publicznym), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO oraz art. 7 ust. 1 lit 5) Dekretu. Przetwarzanie to służy realizacji celów związanych z interesem publicznym, takim jak ogłaszanie list ogłoszeń parafialnych, wykazów intencji mszalnych, czy publikowanie zdjęć z wydarzeń o znaczeniu publicznym w parafii.

  Cel Przetwarzania Celem tego rodzaju przetwarzania jest umożliwienie dostępu do ogłoszeń parafialnych, wykazu intencji mszalnych, fotografii z wydarzeń parafialnych itp. Dane te będą przetwarzane do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

  Podstawa Prawna Dane osobowe dostarczane za pomocą poczty elektronicznej podlegają przetwarzaniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 7 ust. 1 lit 2) Dekretu. Przetwarzanie to jest niezbędne w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez osobę, której dane dotyczą. Wysłanie wiadomości e-mail do parafii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz innych ewentualnych danych zawartych w treści wiadomości w celu odpowiedzi na daną korespondencję. Dane te będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty wysłania ostatniej wiadomości przez osobę, której dane dotyczą.

  Dążymy do zapewnienia, że procesy przetwarzania danych odbywają się zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych i szanują prywatność każdej osoby. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wglądu w swoje dane oraz mogą zastrzec prawo do niepublikowania tych informacji, co można wyrazić poprzez odpowiednie decyzje lub zgody.

 6. Osoby trzecie
  Zawarliśmy umowy dotyczące używania plików cookie z innymi firmami, które umieszczają pliki cookie. Nie możemy jednak zagwarantować, że te osoby trzecie będą przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób wiarygodny lub bezpieczny. Strony takie jak Google należy uważać za niezależnych administratorów danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zalecamy przeczytanie oświadczeń o ochronie prywatności tych firm.

 7. Polityka prywatności dotycząca ciasteczek

  Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do plików cookies i innych podobnych technologii. Przez używanie niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z tą Polityką Cookies.

  Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i preferencje użytkowników. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej witryny. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i, na przykład, przedmioty pozostają w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieszczać te pliki cookie bez Twojej zgody.

  Analytical cookies– używamy analitycznych plików cookie w celu zoptymalizowania wygody korzystania z witryny dla naszych użytkowników. Dzięki tym analitycznym plikom cookie uzyskujemy informacje na temat korzystania z naszej witryny. Prosimy o pozwolenie na umieszczanie analitycznych plików cookie.

  Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Pliki Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego.

  Pliki Cookies mogą być stosowane i wykorzystywane jako pliki społecznościowe, reklamowe, funkcjonalne, statyczne, bezpieczeństwa transakcji, niezbędne do prawidłowego działania serwisu, stałe, własne, zewnętrzne lub sesyjne.

  Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

  a) Konfiguracji serwisu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
  f) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

  System śledzenia konwersji Facebook Ads – jest usługą dostarczaną przez Facebook. Inc. łączy on dane z Facebooka z akcjami zaobserwowanymi podczas używania tej aplikacji. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii– Polityka Prywatności

  Google Analytics to usługa analityczna dostarczana przez Google Inc. (“Google”). Google używa zebranych danych do śledzenia i analizowania sposobów korzystania z tej strony, aby przygotować raporty na temat aktywności na niej i podzielić się nimi z innymi usługami Google. Google może używać zebranych danych do personalizowania i kontekstualizacji reklam w swojej własnej sieci reklamowej. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA – Polityka Prywatności– Opt Out

  Śledzenie konwersji Google AdWords (Google Ads)to narzędzie analityczne dostarczane przez Google, Inc. które łączy dane z sieci reklamowej Google AdWords z czynnościami wykonywanymi podczas używania tej aplikacji. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA –  Polityka Prywatności

  Google Tag Manager to narzędzie analityczne dostarczane przez Google, Inc.. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA –  Polityka Prywatności b) Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

  YouTube Video Widget (GOOGLE) – to serwis do wyświetlania treści wideo dostarczany przez Google Inc. pozwala on na wyświetlanie w aplikacji tego rodzaju treści. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatnościc) Logowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
  Facebook Connect – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Facebook.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii–  Polityka Prywatności

  Google – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta w Google. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA – Polityka Prywatności.

  Instagram 
  – rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Instagram.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland –  Polityka Prywatności

  Tweeter (X)– rozwiązanie pozwalające na logowanie do serwisu za pomocą posiadanego konta na stronie Tweeter.com. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Twitter International Company, Attn: inspektor ochrony danych, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRLANDIA –  Polityka Prywatności

  Możliwość określania warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub możesz wskazać swoje preferencje na stronie: www.youronlinechoices.eu

  Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies: Przeglądarka Internet Explorer Przeglądarka Mozilla FireFox Przeglądarka Chrome Przeglądarka Safari Przeglądarka Opera Przeglądarka Windows Phone

  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, dlatego zaleca się sprawdzenie dalszego poprawnego działania serwisu. W sytuacji występowania błędów w procesie ładowania serwisu bądź innych niekorzystnych/ograniczających korzystanie z serwisu – należy przywrócić domyślne ustawienia dla plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej.

 8. Dobrowolność podania Danych Osobowych

  Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika w Serwisie internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności serwisu i realizacji Umowy Sprzedaży. W innym przypadku brak podania wymaganych danych w określonym miejscu serwisu może skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży i dalsze realizacji usługi.
  Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie/podstronach Serwisu internetowego.
  Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych w celu marketingowym, reklamowym lub promocyjnym może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do specjalnych ofert, promocji i informacji o usługach wysyłanych przez stronę internetową do użytkowników drogą elektroniczną.

 9. Ochrona Twoich Danych Osobowych

  Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez “PARAFIA RZYM. KAT. PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA NIP: 7691573379 REGON: 040026592”, zlokalizowane na ul. Józefa Piłsudskiego 10, 97-400 Bełchatów.

  Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu jak i zakresie opisanym w §4 oraz §7.

  Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) • Ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

  Nasz cel to zapewnienie Użytkownikom serwisu ochrony prywatności. Ochrona danych to kwestia zaufania budującego długofalowe relacje z korzyścią dla każdej ze stron. Aby każdy Użytkownik naszego serwisu czuł się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy krajowych przepisów a tym zakresie, a w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dokładamy wszelkich starań aby sprostać wszystkim wymaganiom wynikającym wprost z ww. rozporządzenia.

  Bezpieczeństwo danych osobowych leży także po stronie korzystającego z serwisu. Dlatego prosimy, aby także wedle własnego postępowania i uznania być świadomym podejmowanych działań na tle udostępniania zgód i dalszych zapytań kontaktowych. Zawsze istnieje możliwość skontaktowania się z nami poprzez zakładkę „KONTAKT”, w celu dopytania jakie dane są potrzebne czy też jakie dane będą przetwarzane w celu dokonania zamówienia/realizacji usługi.

  Dane osobowe dostarczane przez Państwa drogą mailową są przechowywane na serwerze skrzynki pocztowej, która jest zabezpieczona hasłem. Dodatkowo, serwer przechowujący wiadomości korzysta z szyfrowanego protokołu HTTPS oraz posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL, co dodatkowo zabezpiecza dane przed nieupoważnionym dostępem i zapewnia poufność przesyłanych informacji. Dzięki tym środkom bezpieczeństwa dbamy o ochronę Państwa danych osobowych.

   
 10. Informacje o przekazywaniu danych w formularzach

  Serwis zbiera wyłącznie dane dobrowolnie podane przez Użytkownika.

  Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

  Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 11. Twoje prawa w związku z przekazywaniu danych osobowych

  Zapewniamy realizację wszystkich Twoich uprawnień omówionych poniżej. Możesz realizować swoje prawa zgłaszając swoje żądania na adres parafia.parzno@gmail.com. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach swojego konta po zalogowaniu do serwisu.

  Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  a) Prawo wycofania/cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, której udzieliłeś w procesie kontaktu z naszą parafią. Wycofanie zgody nie generuje żadnych konsekwencji prawnych, może za to wpłynąć na dalsze korzystanie z usług serwisu mających na celu realizację Twojego zapytania, które można świadczyć jedynie za zgodą – Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO b) Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli tak jest masz prawo, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, a także o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO i o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Zawsze masz prawo do wniesienia prośby, a by uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO

  c) Prawo żądania sprostowania danych osobowych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce swojego konta w Serwisie internetowym. Zawsze możesz żądać, abyśmy zrobili to za Ciebie wedle Twojej zgody oraz merytorycznej potrzeby ich uzupełnienia, modyfikacji. Podstawa prawna: art. 16 RODO

  d) Prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, historię zakupów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO

  e) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zawsze masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na naszym serwisie. Zgłoszenie takiego żądania może uniemożliwić Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych, handlowych, promocyjnych itp. Podstawa prawna: art. 18 RODO

  f) Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych. Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych wydarzeń w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych usług, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO g) Prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś czy też które zamieściłeś w serwisie podczas rejestracji konta, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Możesz również żądać, byśmy to my przesłali bezpośredni dane do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe. Podstawa prawna: art. 20 RODO

  h) Prawo wycofania zgody, w każdym zakresie w jakim są przetwarzane Twoje Dane Osobowe na podstawie wyrażonej wcześniej zgody, istnieje prawo jej wycofania.

  i) Prawo wniesienia skargi, zapytań, wniosków do organu. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu 60 dni, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

 12. Czy Twoje dane są udostępnianie innym podmiotom?

  Organy państwowe – Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione bądź tym podmiotom na które Państwo nie wyraziliście zgody poprzez uprzedni kontakt, wyjaśniający takie działanie z celem jego potrzeby dalszej realizacji.

  Zmiany w Polityce Prywatności

  Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail

  Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z aktualną Polityką Prywatności.

  Odnośniki do innych stron

  Serwis internetowy „może” zawierać odnośniki do innych stron/podstron swojego serwisu czy też jako przekierowanie do serwisu współpracującego z nim. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi na innych serwisach internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

  Postanowienia końcowe

  Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 24.10.2022 r.

  W przypadku zmiany powyższej polityki prywatności, PARAFIA RZYM. KAT. PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA NIP: 7691573379 REGON: 040026592, poinformuje użytkowników o zaistniałej zmianie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

  W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

  Niezapowiedziane Wiadomości– Strona internetowa parafiaparzno.com zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu (komunikaty techniczne), zmian w polityce prywatności. Przedmiotowe wiadomości nie będą zawierały informacji handlowych.

  Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne strony internetowe, których łącza i adresy internetowe znajdują się na stronach lub w reklamach strony parafiaparzno.com.

  W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób.

  W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: parafia.parzno@gmail.com